KŘEST

je první a základní svátost, která se v Kristově církvi uděluje. Bez přijetí křtu nemůže nikdo přijímat žádné jiné svátosti. Ve křtu sv. Bůh odpouští člověku dědičný hřích (příp. i hříchy osobní, je-li člověk křtěn v dospělosti) a člověk se tak stává svatým. Křtem se tak člověku otevírá brána do nebe, člověk se stává dědicem Božího království a milovaným dítětem Božím. Křtem je člověk začleněn do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Ve křtu sv. je dáno člověku do duše nesmazatelné znamení toho, že patří ke Kristu, že je údem tajemného mystického těla Kristova. Být křesťanem je mimořádný dar, proto pokřtěný žije neustále v hluboké vděčnosti Bohu za toto vyvolení.

POKYNY PRO RODIČE A KMOTRY
PRO KŘEST DÍTĚTE

Církev může křtít malé děti jen tehdy, jestliže rodiče žijí životem víry.

Známkou toho, že rodiče žijí z víry je, že:
– žijí v církevně platném manželství (tj. uzavřeném v kostele před katolickým knězem);
– slaví každou neděli spolu s celou církevní obcí mši svatou;
– se doma společně modlí;
– přistupují pravidelně ke svátosti smíření a ke stolu Páně;
– dávají svému okolí dobrý příklad křesťanského života, plného trpělivosti a lásky k bližním.

Katolická církev může pokřtít jen na katolickou víru, tedy pokřtěný v katolické církvi je katolickým křesťanem se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Katolický kněz může pokřtít dítě tehdy, je-li alespoň jeden z rodičů katolický křesťan.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě si musí osobně anebo na tel. č. 585 391 067 domluvit s knězem den a čas zápisu.
Ke křestnímu zápisu přinesou:
– rodný list dítěte;
– potvrzení o svém církevním sňatku a oddací list;
– jména a bydliště kmotrů (kmotrem může být jen katolický křesťan, který dovršil 16. rok svého věku, byl biřmován, přijímá Eucharistii a žije z víry; stačí jeden kmotr nebo kmotra, jsou-li dva, měli by to být muž a žena);
– mají-li trvalé bydliště jinde než ve farnosti Velký Týnec, přinesou z místa trvalého bydliště písemný souhlas tamního faráře, že křest dovoluje ve Velkém Týnci.

K vlastnímu křtu je nutné přinést:
– dítě,
– křestní roušku,
– křestní svíci.
Během obřadu křtu drží dítě rodiče, kmotrové mají v rukou křestní roušku a svíci. Křestní svíce se uchovává dítěti ke dni prvního svatého přijímání, kdy si ji při mši sv. znovu zapaluje.