VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ

Výuka náboženství pro školní rok 2018/2019 každé pondělí
1.-5. třída       13:15-14:00
6.-9. třída       14:00-14:45
Nová škola-učebna vedle ředitele školy
S sebou: psací potřeby, sešit, přezuvky

Modlitby:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

Příprava k prvnímu svatému přijímání

01. Naučím se dobře modlitby: Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha, Desatero, Anděle Boží
02. Jak se jmenuje sedmero svátostí?
Křest, biřmování, svátost oltářní, svátost smíření, pomazání nemocných, svátost kněžství, svátost manželství.
03. Co je hřích?
Hřích je dobrovolné a vědomé přestoupení zákona Božího.
04. Kdy dostali apoštolové moc odpouštět hříchy?
Apoštolové dostali moc odpouštět hříchy v den vzkříšení Páně. Tato moc přešla od apoštolů na biskupy a kněze.
05. Kde se nám odpouštějí hříchy?
Hříchy se nám odpouštějí ve svátosti smíření, to je ve svaté zpovědi.
06. Kolik částí má svátost smíření?
Svátost smíření má pět částí: Zpytování svědomí Lítost Opravdové předsevzetí Zpověď Dostiučinění
07. Co je při svátosti smíření nejpotřebnější?
Při svátosti smíření je nejdůležitější lítost – bez lítosti není odpuštění.
08. Co musí být spojeno s lítostí?
S lítostí musí být spojeno předsevzetí! Bez lítosti a předsevzetí by byla zpověď neplatná.
09. Kdo se zpovídá neúplně?
Neúplně se zpovídá, kdo těžký hřích úmyslně zamlčí (neřekne). Taková zpověď je neplatná.
10. Co udělám po svaté zpovědi?
Po svaté zpovědi vyplním uložené pokání (to je dostiučinění).
11. Jak začíná svatá zpověď?
Svatá zpověď začíná takto: Chvála Kristu! Ve jménu Otce …. Chodím do 3. třídy a jdu k 1. svaté zpovědi. Vyznávám se z těchto hříchů…. (vyjmenuji hříchy), potom řeknu: to jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a chci se polepšit. Když mě kněz vyzve, abych litoval(a) hříchů, prosím, Bože buď milostiv mě hříšné/mu. Po rozhřešení odpovím: Amen. Kněz: Pán ti odpustil hříchy. Jdi v pokoji. Odpovím: Bohu díky.
12. Co je svátost oltářní?
Svátost oltářní je tělo a krev Ježíše Krista pod způsobem chleba a vína.
13. Kdo je přítomen ve svátosti oltářní?
Ve svátosti oltářní je přítomný živý Ježíš Kristus.
14. Nač mne volá Pán Ježíš ke svatému přijímání?
Pán Ježíš mne volá ke sv. přijímání, aby mne posvětil, posilnil a živil k životu věčnému.
15. Jaký mám přistoupit ke stolu Páně?
Ke stolu Páně mám přistoupit lačný (1 hodinu), slušně oděný, v milosti posvěcující a se zbožným srdcem.
16. Co je mše svatá?
Mše svatá je oběť, ve které se Pán Ježíš obětuje za nás nebeskému Otci.
17. Jak se rozděluje mše svatá?
Na bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti.
18. Které části má bohoslužba oběti? Obětování, proměňování a přijímání.
19. Jak často mám přijímat Pána Ježíše?
Co nejčastěji, třeba denně. Povinni jsme přijmout alespoň 1x za rok a v nebezpečí smrti.
20. Kdy proměňují biskupové a kněží chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?
Biskupové a kněží proměňují chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše vždy při mši svaté (při proměňování).

Ke stažení: