Moc kněžského požehnání

Ježíš mluví o svém svatém požehnání

„Moje milé dítě! Chci tě naučit, abys zbožně přijímalo moje svaté požehnání. Pamatuj, že se děje něco velkého, když dostáváš požehnání od nějakého kněze. Požehnání je vyzařováním mojí božské svatosti. Otevři svoji duši a nechej se jím posvětit! Požehnání je nebeskou rosou pro duši, aby všechno, co koná, se mohlo podařit. Pověřením k žehnání jsem propůjčil knězi moc otevírat moje Srdce, aby z něho mohlo proudit do duší požehnání milosti, získané mými božskými zásluhami. Když některý kněz žehná, pak žehnám Já, pak proudí milosti z mého Božského Srdce v největší plnosti na tebe. Otvírej usebraností své srdce, abys neztratil poklady svatého požehnání! Mým požehnáním dostaneš lásku k milování, sílu k utrpení, posilu pro tělo a duši.

Moje svaté požehnání obsahuje všechnu pomoc pro potřeby lidských duší. Požehnáním budeš podněcován k dobrému, chráněn od zla. Je ochránce mého dítěte proti Zlému. Je velkým milosrdenstvím, když smíš být požehnán. Nemůžeš si ani pomyslet, jaké dobro ti tím prokazuji. Nepřijímej proto nikdy svaté požehnání zvykově. Jestliže jsi byl před požehnáním chudý, jsi po požehnáním bohatý.

Lituji velmi, že požehnání svaté Církve si lidé cení příliš málo a velmi málo je přijímají. Tvoje dobrá vůle požehnáním zesílí, tvá podnikání se budou ubírat po mých moudrých cestách, tvoje slabosti se promění v božskou sílu, tvoje myšlenky se posvětí, všechny škodlivé vlivy se potlačí. Propůjčil jsem svému svatému požehnání velkou sílu. Ono vzniká z nekonečné lásky mého Srdce. Oč zbožněji je udělováno a přijímáno, o to mocnější je jeho účinek.

Jestliže je požehnáno dítě nebo celý svět, požehnání je nekonečně větší než tisíc světů. Nezapomeň, Bůh je velký, jak malé je všechno proti Mně? Když přijímá požehnání jednotlivec nebo celý zástup, zůstává to stejné, já rozděluji podle míry důvěry. Jestliže jsem pro tebe nekonečný ve své dobrotě, můžeš také nekonečně mnoho obdržet! I když od mého požehnání neočekáváš dosti – může překračovat všechna tvá přání.

Moje dítě, važ si proto všeho, co požehnání dává! Važ si všeho, co je požehnané, protože pak je všechno dotčeno mnou, tvým Bohem. Pokaždé, když budeš požehnán, dotknu se tě znovu Já, budeš znovu posvěcen, znovu zahalen do milosti mého Srdce, lásky a ochrany.

Často ale nechám působení mého požehnání ve skrytu, takže bude odhaleno až na věčnosti. Často se zdá, že všechno požehnání není k ničemu. Ale jak podivuhodné jsou cesty požehnání! Dokonce zdánlivý nezdar se může stát požehnáním. To jsou často tichá tajemství Mé Prozřetelnosti, která nechci vždy zjevovat.

Moje požehnání působí často tam, kde je nikdo netuší. Proto měj velkou důvěru k tomuto vylití mého Srdce a pomysli na dobrodiní, které ti tím podávám. Přijímej svaté požehnání kajícně, protože milosti požehnání jsou jenom v pokorném srdci. Přijímej je s dobrou vůlí, že budeš i dále věrný. Pak bude síla mého požehnání působit do hloubky tvého srdce, do celé tvé budoucnosti. Buď dítětem požehnání, pak budeš také pro jiné všude požehnáním.“

Imprimatur, Friburgi, 27. 5.1938,