MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

MAX KAŠPARŮ

CESTA 2013

NASLOUCHAT JE VÍC NEŽ POSLOUCHAT

MALÝ KOMPAS VÍRY

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ 2015

1. Víra je dar, který dává Bůh a na který člověk odpovídá ano.

2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka k Bohu a v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy.

3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.

4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.

5. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám nemá rád, a měl by být každému vším. Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro humor.

6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému a falešnému odolával. Aby odolal a dal přednost přirozenému před umělým především v osobním životě.

7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat s harampádím a balastem, které člověk nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým svědomím?

8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony tvoří tvé chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního stylu.

9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.

10. Život by vypadal zcela jinak, pokud by pojmy odpuštění, pokora, slušnost a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.

11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. Národ, který se zříká pozitiv své vlastní minulosti, stává se národem kulturně a duchovně chudým.

12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami, daleko více se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.

13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit hranici mezi mít a být, je schopen nejen pravdu říkat, ale také pravdu konat.

14. Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé jako od výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.

15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit před katastrofou.

16. Ježíš použil chleba a víno, aby je proměněné ve své tělo a krev učinil viditelným nástrojem svého darování se člověku jako posily pro život s Bohem.

17. Křesťanská víra nám dává jistotu, že smrtí se vše nekončí, že smrt není tečkou za naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již nepodléhá zákonům tohoto vesmíru.

18. Tak jako dýchá tělo a udržuje se dechem při životě, tak dýchá i duše, a to skrze modlitbu.

19. Když je modlitba pochopena jako životní inspirace, stává se současně způsobem života.

20. Ten, kdo se umí modlit hlouběji, dokáže v modlitbě odhalit i sám sebe. Objeví své omyly v jednání, svoji pýchu, sobectví.

21. Svátosti jsou projevem Boží lásky k člověku. Ve svátostech Kristus vychází vstříc člověku a člověk přichází k němu.

22. Aby strom rostl a přinášel užitek, musí být pevně zakořeněn v dobré zemi. Stejné je to i se křtem. Křest je první a základní svátostí, bez které nelze ani přijmout, ani udílet svátosti další.

23. Má-li člověk ze svátostí žít, musí být vkořeněný vírou do Krista, aby odolával poryvům života, a musí z pramenů spásy čerpat živou vodu ke svému křesťanskému růstu.

24. Ježíš Kristus si byl vědom toho, že člověk potřebuje od hříchu osvobodit. Proto přišel na svět a zemřel za hříchy celého světa, každého člověka v každé době a nad to ustanovil právě svátost smíření, kterou dal jako službu Církve pro člověka.

25. Čím více načerpáš u čerpací stanice, tím dál dojedeš. Čím více darů přijmeš při slavení Eucharistie, tím lépe duchovně žiješ.

26. Svátost smíření usmiřuje člověka s Bohem, usmiřuje ho s ostatními a dokonce ho usmiřuje sama se sebou. Způsobuje život v míru uvnitř i navenek.

27. Můžeme mít mnoho starých špatných návyků a špatný charakter, ale v naší svobodě nás neustále podpírá milost vyzývající nás k překročení vlastní skutečnosti, abychom mohli dosáhnout pravé podstaty svého bytí.

28. Křesťan, který se pravidelně zpovídá, je jako člověk, který se pravidelně koupe nebo si čistí obuv. Nekoupeme se jen tehdy, když jsme špinaví k nepoznání. Koupeme se, protože dbáme na čistotu.

29. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod. Ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání.

30. Nebudeš-li přijímat svátosti, číst Bibli, duchovní literaturu, modlit se, budeš mít nanejvýš dojem, že jsi na duchovní cestě, ale nikam nedojedeš. Dojem není skutečnost.