Repatriace kardinála Berana

S respektem k jasně formulovanému přání v poslední vůli a na základě konzultací s jeho rodinou bylo rozhodnuto o repatriaci služebníka Božího Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého. Jeho Svatost papež František tuto repatriaci schválil a povolil přesun ostatků z krypty svatopetrské baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

105208

Josef kardinál Beran s papežem Pavlem VI.

Ve svatopetrské bazilice bude na trvalou památku Josefa kardinála Berana péčí Arcibiskupství pražského zřízena pamětní deska. Vyzdvižení ostatků pana kardinála Berana se uskuteční ve Vatikánu ve čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami příslušejícímu kardinálu Svaté církve římské budou ostatky převezeny do Papežské koleje Nepomucenum, kde se večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských alumnů. Kardinál Beran zde bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve všechny, kteří by se chtěli poklonit památce tohoto statečného kněze a muže, který miloval svou vlast, aby k tomu využili připravované slavnosti.

V pátek 20. dubna budou ostatky pana kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet na letiště Kbely je plánován na 18:00 hod., v tu dobu se rozezní zvony v celé zemi. Po přivítání kardinála Berana zástupci státu se v 19:00 hod. autokolona s ostatky pana kardinála Berana zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Kardinál Beran byl rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním správcem seminárního kostela v letech 1932 až 1946. Jeho služba rektora byla od data 6. 6. 1942 přerušena vězněním a pobytem v nacistických koncentračních táborech. Bohoslovci a společenství věřících při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha uctí památku pana kardinála modlitbou nešpor od 19:05 hod. Předprogram začne již v 18:00 hod.

Ve 20:15 hod. se poté autokolona s ostatky pana kardinála Berana zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera. Kardinál Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949. Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí následně památku pana kardinála Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky pana kardinála zůstanou v bazilice přes noc.

V sobotu 21. dubna vyjde v 10:00 hod. po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky pana kardinála bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10:30 hod. rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté vyjde v 10:50 hod. liturgický průvod Bránou gigantů, přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana do katedrály vnesou bohoslovci. O Božím Těle 19. 6. 1949 sloužil kardinál Beran poslední bohoslužbu v katedrále před zatčením StB. Komunistické bezpečnostní složky tehdy bezprecedentně přerušily důstojný průběh bohoslužby a pan kardinál Beran musel být bohoslovci eskortován do Arcibiskupského paláce. Pana kardinála tehdy chránili vlastními těly.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11:00 hod. sloužena slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha.Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha, rakev s ostatky pana kardinála Berana bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude pan kardinál Dominik Duka, bude rakev s ostatky pana kardinála Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18:00 hod. bude uložena v nově zřízeném sarkofágu v kapli Bartoňů z Dobenína, nebo také (od r. 1989) sv. Anežky české.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Média na sobotní bohoslužbu mají sraz v 10:45 u kašny sv. Jiří, dovnitř budou vstupovat bočním vchodem katedrály, pod královskou oratoří.
  • Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad. Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).
  • Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu, budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při severním vstupu na I. nádvoří Pražského hradu (z Hradčanského náměstí vedle Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, vyhrazená pro přednostní odbavení smutečních hostí, s tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 9:00 hod. do 10:45 hod.
  • Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9:45 hod. – 10:45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.
  • Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.
  • Veškeré květinové dary bude možné po skončení bohoslužby a odchodu liturgického průvodu odevzdat službě skautů u kaple sv. Anežky. Květiny budou položeny k rakvi s ostatky pana kardinála.
  • Věnce a kytice reprezentující jednotlivé instituce prosíme nahlásit pracovníku sekretariátu arcibiskupa panu Dominiku Kolářovi (e-mail: kolar@apha.cz, tel: +420 220 392 121), který poskytne další potřebné informace. Věnce bude možné doručit do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pátek 20. 4. v rozmezí 15:00 hod. až 18:00 hod. bočním vchodem z Vikářské ulice.

 

Zdroj: Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář