Litanie v čase sucha

Pane, smiluj se,    Pane, smiluj se,

Kriste, smiluj se,     Kriste, smiluj se,

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče,     smiluj se nad námi

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Bože, svrchovaný Pane nebe i země,     smiluj se nad námi

Bože, v němž žijeme, Bože, bez něhož hyneme,

Bože, jenž stanovuješ hranice moří,

Bože, jenž řekám cestu vyměřuješ,

Bože, jenž potoky a prameny naplňuješ,

Bože, jenž páry na výsosti shromažďuješ,

Bože, jenž páry na výsosti rozptyluješ,

Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,

Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,

Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,

Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,

Bože, jenž jsi Izraelitům na poušti vyvedl vodu ze skály,

Bože, jenž jsi Ismaele na poušti vodou občerstvil,

Bože, k němuž své ruce s důvěrou vzpínáme,

Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,

Bože, jenž potřeby naše znáš,

Bože, jenž o blaho naše dbáš,

Bože, jehož moudrost je nevyzpytatelná,

Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,

Bože Otče náš,

 

Ode všeho zlého    vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu

Od nepříznivých větrů

Od palčivého vedra

Od záhubného sucha

Od hrozícího nedostatku od sucha

Od hrozícího nedostatku píce

Od hrozícího nedostatku vláhy

Od neúrody, drahoty a hladu

Od reptání proti Tvé prozřetelnosti

Od nedůvěřivosti a malomyslnosti

Od rouhání a zoufalství

Od věčné smrti

 

My hříšníci    prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil

Aby ses nad námi smiloval

Abys naši úzkost zapudil

Abys naši důvěru upevnil

Abys pokryl nebe mraky

Abys svlažil pole a louky

Abys občerstvil háje a sady

Abys napojil žíznivou zemi

Abys naplnil potoky a řeky

Abys dal, zachoval a požehnal úrodu

Abys osvědčil svou moudrost

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svojí hříšností.

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se, prosíme, také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi tehdy vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkostí s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu.

V Tebe doufáme, nedej, abychom byli zahanbeni. Skrze Krista našeho Pána. Amen.