MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN 2019

SLAWOMIR BIELA

SVĚŘIT SE LÁSCE

PAULÍNKY 2004

1. Dar víry v životě křesťana nemá jen zářit ze setrvačnosti, ale má naplno hořet, inspirován dary Ducha svatého a podněcován vlastní zkušeností ze setkání s Boží láskou.

2. Modlitba pod křížem prohlubuje chápání vlastní hříšnosti, ale také víru v Boží lásku.

3. Ježíš jako dobrý pastýř zná potřeby těch, kdo k němu volají s otevřeným a upřímným srdcem.

4. Jako vzor a mimořádnou pomoc v budování Božího království a v pokračování na díle evangelizace světa nám Kristus dává svou Matku.

5. Církev vždycky, ale především v dnešní době, potřebuje svaté, kteří nikdy nezestárnou, ale stále zůstávají svědky mládí církve.

6. Láska vždy vyžaduje svědectví činem.

7. Jen ten, kdo žije duchem pokory, nečeká uznání, netáže se na místo, na jakém se nachází na cestě k Bohu, přitaká k tomu, že zůstane v temnotách a nebude moci pochopit prožívané zkoušky. Takový člověk je dítětem, které se v nočních temnotách velmi pevně drží otcovy ruky.

8. Abychom zachovali správnou rovnováhu mezi činností a modlitební odevzdaností Bohu, je třeba, abychom se v práci angažovali tak, jako by záleželo všechno na nás, ale zároveň doufali tak, jako by všechno záleželo na Bohu.

9. Svatost se nedá dobýt, ale lze ji získat pouze od Ježíše s tím, že po ní člověk usilovně touží.

10. Když stojíš před Bohem, důvěřuj Jeho milosrdenství a uznej pravdu o sobě. Pak Bůh shlédnena tvoji bídu a slituje se, promění tě, posvětí, naplní sebou.

11. Když tím, že se svěříme Marii, vstupujeme do společenství života s Ní, budeme vcházet na cestu stále plnějšího spojení s Ježíšem, na cestu svatosti.

12. Boha se nemusíš bát, protože On i tak ví, co se skrývá ve tvém nitru.

13. Oheň lásky, který plane v Ježíšově srdci, může očistit celé lidstvo. Právě díky této lásce jsme byli všichni vykoupeni.

14. Snaž se stát pod křížem spolu s Marií a pros ji, aby tě učila, jak máš adorovat jejího ukřižovaného Syna.

15. Bůh je láska, která je oporou, pomáhá znovu vstát, vybízí k naději.

16. Bůh chce, aby se celý náš život stával modlitbou. Právě v modlitbě se zaposloucháváme do Jeho hlasu a hledáme Jeho vůli.

17. Když se s důvěrou otevřeme Božímu milosrdenství, odhalíme pravdu o sobě. Svátost smířenípak pro mě bude skutečným dotykem Boha.

18. Hledíš-li na Krista rozepjatého na kříži, lépe rozumíš, jaká propast zla je hřích.

19. V každém člověku přebývá Kristus. Když na to budeš pamatovat, začneš se na lidi dívat jinak.

20. Kříž tě vždy bude zvát k životu v pravdě – a tehdy tě pravda osvobodí.

21. Když Bůh vidí tvůj postoj pokory, může začít dělat ve tvém životě zázraky.

22. Je důležité stát před Bohem v pravdě. Ukážeš mu tím svoji důvěru a poznáš, co je vnitřní pokoja radost, zakusíš svobodu srdce a začneš být šťastný.

23. Stvořitel světa miluje dílo, které stvořil. S nevýslovnou láskou a péčí hledí na každé své dítě, stále má každého z nás v paměti a noří nás do ohně své lásky.

24. Nemůžeš být plně Kristovým učedníkem, když nevěříš, že přes svou hříšnost jsi ponořen v lásce Jeho srdce.

25. Ježíš Tě k sobě tulí v náručí jako otec a matka k sobě tulí své milované dítě. Objímá tě rukama, které byly pro tvoji spásu přibité na kříž. Rukama rozpřaženýma na kříži ti říká: „Miluji tě, dávámza tebe svůj život, abys mohl být spasen“.

26. Když ti Bůh ukazuje stále víc tvou hříšnost, chce tě tím přivést k větší důvěře.

27. Uznání své nicotnosti, dětská důvěra v Boha a víra v Jeho lásku, to je postoj, který dělá zázraky.

28. Jsi svobodný. Dar, který jsi od Boha dostal, můžeš rozházet. Ale i pak máš velkou příležitost: uznáním své bídy můžeš dojít k poznání hlubin Boží lásky.

29. Když Bůh dopouští tvůj pád, vždycky chce, abys rostl v pokoře a abys objevoval, že On se s láskou sklání k nejhlubší bídě. Právě tím tě připravuje na poslední chvíle tvého života, na onu poslední zkoušku, která jednou přijde.

30. Každá situace v našem životě může vést k obrácení, k větší otevřenosti vůči Bohu a k hledání záchrany v Něm.

31. Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.