Nabídka přednášek

DOPORUČUJEME:

ThDr. Jan Balík, PhD., ředitel sekce pro mládež ČBK

– Genderová ideologie vs křesťanská antropologie

Přednáška špa­něl­ské­ho psy­cho­lo­ga a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Iňa­ki Guerre­ro na téma pro­ble­ma­ti­ky gen­de­ru.

Iňa­ki Guerre­ro pů­so­bil jako vy­so­ko­škol­ský pe­da­gog na uni­ver­zi­tě v Mad­ri­du. Od r. 2005-2015 pra­co­val pro cír­kev jako psy­cho­log v diecé­zi Bilbao pře­de­vším v ob­las­ti psy­cho­lo­gic­ké­ho po­ra­den­ství a pá­ro­vé psy­cho­te­ra­pie. Má dlou­ho­le­tou zku­še­nost s psy­cho­te­ra­pií lidí s ho­mose­xu­ál­ní ori­en­ta­cí. Nyní žije a pra­cu­je v Itá­lii – v Lop­pi­a­nu, zde pů­so­bí na míst­ním uni­ver­zit­ním in­sti­tu­tu So­phia a také pra­cu­je jako lek­tor, po­rad­ce a psy­cho­te­ra­peut. V před­náš­ce se za­mýš­lel, jaký vliv má gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie na vý­cho­vu a jaký je její do­pad na vní­má­ní se­xu­a­li­ty. Je­li­kož po­chá­zí ze Špa­něl­ska, kde gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie již hlu­bo­ce pro­nik­la do ži­vo­ta spo­leč­nos­ti, ve své před­náš­ce po­u­ká­zal také na ná­sled­ky gen­de­ro­vé po­li­ti­ky v zá­pad­ních ze­mích.

Otázky a odpovědi – 1. část

Otázky a odpovědi – 2. část

Advokát Gianfranco Amato 

je ředitel právnické společnosti „Giuristi per la Vita“ (Právníci za život). 

– Přednášel dne 9. června 2015 v divadle S. Filippo v Darfo Boario Termeo genderové teorii v praxi

Přednáška je velmi poutavá. Srozumitelně odhaluje mnohé spekulace tykající se teorie genderu:

ThLic. kardinál Dominik Duka 

– Pro Český rozhlas Dvojka k tématu Istanbulská úmluva a gender:

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c. 

– psychiatr, pedagog, spisovatel, řeckokatolický kněz v rozhovoru pro Český rozhlas Plus:

Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. 

– Jedno z nejlepších kázání na téma gender ideologie a IÚ:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. a předseda Sexuologické společnosti ČLS 

– Výbor pro sexuální menšiny pracuje na zavedení práva zvolit si pohlaví. I bez operace…

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

– O aktuální situaci v Evropě

Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup a generální vikář Bratislavské arcidiecéze. Titulární biskup Serra a profesor církevních dějin na RKCMBF UK v Bratislavě.

– Káže o LGBT a rodovém zcitlivování na školách.

Prof. Paweł Bortkiewicz

je profesor morální teologie na teologické fakultě Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani (Polsko), ředitel centra pro etiku UAM, přednáší i na dalších vysokých školách v Polsku. V roku 2015 byl polským prezidentem Andrzejem Dudou jmenovaný za člena Národní rady rozvoje. Je autorem mnohých knih a akademických publikací, dlouhodobě spolupracuje s polským katolickým Rádiem Maria a katolickou televizí TRWAM.

– Gender – nástroj neolevicové revoluce

Mgr. Nina Nováková 

Zakladatelka organizace Středoevropská inspiracewww.istanbulskaumluva.cz

– Istanbulská úmluva a GENDER

JUDr. Daniela Kovářová

advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.

– Odborný seminář na téma Istanbulská úmluva v PS PČR dne 16. 10. 2018

Gabriele Kuby – Socioložka, lektorka a publicistka 

– Rozhovor s autorkou knihy Globální SEXuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody

_______________________________________________________

Milujeme naši vlast, víru našich předků, hodnoty a tradice.

Chceme žít ve skutečné svobodě Božích dětí.

Modlíme se za tradiční rodinu, která je základním pilířem každé společnosti.

Prosíme za ty nejzranitelnější – naše děti, které jsou budoucností národa.

V pokoře se skláníme před tím, který je Stvořitelem všeho bytí.

Věříme, že všemohoucí Bůh je mocnější, než všechno zlo tohoto světa

PŘIPOJTE SE K NÁM…